GP Incentives

ALGEMENE
VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden The Incentives Group B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur The Incentives Group B.V. (hierna: TIG B.V.) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68116861 en is gevestigd aan H.J.E. Wenckebachweg 179 (1096 AM) te Amsterdam.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Tickets door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. GP Organisator: de rechtspersoon in uitoefening van beroep of bedrijf die toegang verschaft tot de formule 1 races en hiervoor zitplaatsen ter beschikking stelt.
 6. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 7. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Tickets die door Koper gekocht zijn van TIG B.V..
 8. Tickets: Een toegangsbewijs door TIG B.V. verstrekte fysieke of digitaal document voorzien van een unieke code, waaruit de bevoegdheid van de Koper blijkt zich op het grand prix evenement te mogen bevinden.
 9. Verkoper: De aanbieder van Tickets aan Koper, hierna: TIG B.V..

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van TIG B.V. en iedere Overeenkomst tussen TIG B.V. en een Koper en op elk Ticket dat door TIG B.V. wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal TIG B.V. aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van TIG B.V. zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met TIG B.V. is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 8. De algemene voorwaarden van de GP Organisator zijn eveneens op deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door TIG B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door TIG B.V. gedane Aanbod is vrijblijvend. TIG B.V. is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft TIG B.V. het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor TIG B.V. gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Ticket met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen TIG B.V. niet binden.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van TIG B.V. zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht TIG B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen Tickets tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van TIG B.V. heeft aanvaard door het betreffende Ticket te betalen.
 2. Een Aanbod kan door TIG B.V. gedaan worden via de website.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met TIG B.V., zal TIG B.V. de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is TIG B.V. daaraan niet gebonden.
 5. TIG B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden, tenzij TIG B.V. reeds de (digitale) Tickets heeft toegestuurd aan Koper.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. TIG B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft TIG B.V. het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TIG B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan TIG B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TIG B.V. zijn verstrekt, heeft TIG B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is TIG B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor TIG B.V., is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. TIG B.V. kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. TIG B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat TIG B.V. is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TIG B.V. bekend was.
 7. Koper vrijwaart TIG B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 – Levering tickets (fysiek en digitaal)

 1. GP Organisatoren stellen hun Tickets uiterlijk twee tot drie weken voor het evenement beschikbaar. TIG B.V. zal de tickets direct naar Koper versturen wanneer zij deze heeft ontvangen. Tickets kunnen in digitale vorm of fysieke vorm worden verstrekt. Tickets kunnen persoonsgebonden zijn (o.a. VIP- en Paddock/Golden kaarten, maar ook tribune kaarten voor de Dutch GP) en worden eenmalig verstrekt. TIG B.V. mag ervan uitgaan dat de houder van het Ticket de rechthebbende daarop is.
 2. Koper dient zich te onthouden van het op enigerlei wijze doorverkopen van het Ticket aan derden, tenzij TIG B.V. Koper hiertoe expliciet toestemming heeft gegeven.
 3. TIG B.V. behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Tickets dat per (potentiële) Koper mag worden verkregen; de (potentiële) Koper is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.
 4. Indien en voor zover Koper een Ticket, dan wel Tickets, zonder commercieel oogmerk ter beschikking stelt aan derden, zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op deze derden. Koper staat ervoor in dat de in dit artikel genoemde derden op de hoogte zijn van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten.
 5. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door TIG B.V. of er door andere omstandigheden buiten de macht van TIG B.V. enige vertraging ontstaat, heeft TIG B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient TIG B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 6. Koper is verplicht de Tickets af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 7. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is TIG B.V. gerechtigd de Tickets op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 8. Tickets kunnen per aangetekende post worden verstuurd. Indien de Tickets worden bezorgd door TIG B.V. of een externe vervoerder is TIG B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Indien TIG B.V. gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan TIG B.V. ter beschikking heeft gesteld.
 10. Indien TIG B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 11. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. TIG B.V. behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 12. Tickets mogen niet oneigenlijk gebruikt worden, ze mogen niet gekopieerd of gewijzigd worden. Het principe van eerste toelating is van toepassing – nadat een Ticket is geaccepteerd tijdens de eerste toelating tot een evenement, kan hetzelfde Ticket niet worden gebruikt voor een volgende toegang tot hetzelfde evenement.

Artikel 7 – Verpakking en transport (fysieke Tickets)

 1. TIG B.V. verbindt zich jegens Koper om de te leveren Tickets behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van Tickets zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 – Evenementen van GP Organisator

 1. Zitplaatsen worden toebedeeld door de GP Organisator. Koper heeft alleen recht op een plaats van de waarde zoals op het Ticket aangegeven. GP Organisator en/of TIG B.V. behoudt zich het recht voor om alternatieve plaatsen aan te bieden.
 2. Faciliteiten zoals genummerde zitplaatsen, tribune overkappingen en grote televisieschermen worden niet beschouwd als onderdeel van de Ticketwaarde en kunnen onaangekondigd worden teruggetrokken en aangepast. Verzoeken met betrekking tot specifieke rijen of stoelen in een categorie zullen indien mogelijk in overweging worden genomen, maar kunnen niet worden gegarandeerd.
 3. In het geval er leeftijdsrestricties verbonden zijn aan een evenement, dan wordt dit aangegeven in het Aanbod en wordt dit bevestigd bij de boekingsbevestiging. TIG B.V. kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden wanneer Koper om wat voor reden dan ook niet voldoet aan deze voorwaarden en de gevolgen hiervan.
 4. De GP Organisator heeft het recht om toegang tot het evenement te weigeren als zij, om redelijke redenen, uw aanwezigheid als een risico beschouwt voor:
  1. de veiligheid van het publiek en/of Koper(s);
  2. het plezier van andere leden van het publiek;
  3. het verloop van het evenement, optreden of beroep, bijvoorbeeld indien Koper agressief gedrag vertoont en/of onder de invloed is van drank en/of drugs.

In een dergelijk geval komt Koper niet in aanmerking voor terugbetaling.

 1. Auto- en motorsport evenementen kunnen gevaarlijk zijn. TIG B.V. kan geen verantwoordelijkheid dragen voor fysiek leed of het verlies of kosten veroorzaakt tijdens het bijwonen van het evenement. Koper bezoekt het evenement op eigen risico en in het geval van onduidelijkheid of een dispuut zal Koper direct contact opnemen met de organisatie van het evenement.
 2. Tickets kunnen door of vanwege TIG B.V. ongeldig worden verklaard en/of de Koper kan de toegang tot het evenement worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Ticket is verkregen door middel van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins.

Artikel 9 – Afgelaste of verschoven evenementen

 1. TIG B.V. is niet verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van het evenement en is geen partij bij de overeenkomst die tot stand komt tussen de GP Organisator en Koper. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel TIG B.V. zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat TIG B.V. de benodigde informatie van de GP Organisator heeft ontvangen, kan TIG B.V. niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het evenement. TIG B.V. is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
 2. Tickets van verschoven evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende evenement. Voor meer informatie hierover kan Koper contact opnemen met de GP Organisator. Indien een evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de GP Organisator voorwaarden stellen aan de vergoeding van de Ticketprijs.
 3. TIG B.V. is niet verantwoordelijk voor terugbetalingen. Indien een evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Koper de Tickets voor dit evenement inleveren op een door de GP Organistor aangegeven wijze. De GP Organisator is – als verkopende partij – verantwoordelijk voor terugbetaling van de prijs van de Tickets. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd door TIG B.V.. De hoogte van de terugbetaling hangt af van de omstandigheden en het besluit van de GP Organisator.

Artikel 10 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Tickets niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De prijs op het Ticket of andere documentatie komt niet altijd overeen met de prijs die Koper heeft betaald. Tickets en services zijn afkomstig van verschillende aanbieders tegen verschillende prijzen en daar komen mogelijk nog marges bij. Daarbij komt dat de zichtbare waarde niet altijd overeenkomt met servicekosten die door aan de TIG B.V. worden betaald.
 3. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, exclusief circuitbehandelings-, reserverings-, administratie- en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

 

Artikel 11 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van TIG B.V.. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van TIG B.V. een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is TIG B.V. gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van TIG B.V. op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. TIG B.V. heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TIG B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. TIG B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal TIG B.V. zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien TIG B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.
 10. Garantieregeling STO Garant. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt TIG B.V. gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van TIG B.V. wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/donciële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van TIG B.V. niet (volledig en/of iwnloads). Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan TIG B.V., maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Finajdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door TIG B.V. geleverde Tickets, blijven eigendom van TIG B.V. totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met TIG B.V. gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Tickets te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Tickets dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht TIG B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat TIG B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan TIG B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TIG B.V. zich bevinden en die Tickets mede terug te nemen.
 5. TIG B.V. heeft het recht om de door Koper aangekochte Ticket(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van TIG B.V.. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal TIG B.V. zich inspannen om de aangekochte Tickets zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Tickets komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan TIG B.V. worden vergoed door Koper.

Artikel 13 – Garantie

TIG B.V. staat ervoor in dat de Tickets voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren Tickets bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. TIG B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is TIG B.V. bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met TIG B.V. gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is TIG B.V. bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van TIG B.V. op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer TIG B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. TIG B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door TIG B.V. leidt tot aansprakelijkheid van TIG B.V. jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door TIG B.V. in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van TIG B.V. is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. TIG B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Tickets is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. TIG B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 4. TIG B.V. is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 5. TIG B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens TIG B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van TIG B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij TIG B.V. binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Overmacht

 1. TIG B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van TIG B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan TIG B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van TIG B.V. en (xi) overige situaties die naar het oordeel van TIG B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. TIG B.V. heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TIG B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover TIG B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TIG B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Tickets die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment dat de de Tickets in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Tickets zijn geleverd op het afleveradres van Koper of digitaal zijn verstrekt.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van TIG B.V. berusten uitsluitend bij TIG B.V. en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van TIG B.V. rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TIG B.V.. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door TIG B.V. geleverde zaken, dient TIG B.V. expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Tickets waarop de intellectuele eigendomsrechten van TIG B.V. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

 1. TIG B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Kopers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal TIG B.V. de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien TIG B.V. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Tickets van TIG B.V. en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@grandprixticketshop.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil TIG B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. TIG B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen TIG B.V. en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. TIG B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen TIG B.V. en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Amsterdam, 3 december 2020 – opgesteld door MR. Mevrouw Hendriks